ENCCLICA RERUM NOVARUM PDF

ENCCLICA RERUM NOVARUM PDF

Jul 31, 2020 Music by admin

Autor: Papa “León XIII” Vincenzo Gioacchino Pecci Fecha de Publicación: 15 mayo Encíclica Rerum Novarum Concordia, no lucha. Transcript of La Encíclica Rerum Novarum. add logo here. Fue promulgada por el papa Leon XIII el viernes 15 de mayo de Fue una carta. RERUM NOVARUM La encíclica Rerum Novarum destaca el aspecto cristiano del socialismo, pero éste era condenado por materialista y.

Author: Tygoran Keran
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 18 May 2007
Pages: 282
PDF File Size: 4.95 Mb
ePub File Size: 16.57 Mb
ISBN: 306-2-84288-860-1
Downloads: 59518
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gor

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis iuniversis catholici orbis gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentibus. Rerum novarum semel excitata cupidine, quae diu quidem commovet civitates, illud erat consecuturum ut commutationum studia a rationibus politicis in enfclica cognatum genus aliquando defluerent.

In quo quanta rerum momenta vertantur, ex hoc apparet, quod animos novarumm acri expectatione suspensos: Caussa est ad expediendum difficilis, nec vacua periculo. Arduum siquidem metiri iura et officiaquibus locupletes et proletarios, eos qui rem, et eos qui operam conferant, inter se oportet contineri. Periculosa encclicaa contentio, quippe quae ab hominibus turbulentis et callidis ad pervertendum iudicium veri concitandamque seditiose multitudinem passim detorquetur.

Utcumque sit, plane videmus, quod consentiunt universi, infimae sortis hominibus celeriter esse atque opportune consulendum, cum pars maxima in misera calamitosaque fortuna indigne versentur. Nam veteribus artificum collegiis superiore saeculo deletis, nulloque in eorum locum suffecto praesidio, 1 cum ipsa instituta legesque publicae avitam religionem exuissent, sensim factum est ut opifices inhumanitati dominorum effrenataeque competitorum cupiditati solitarios atque indefensos tempus tradiderit.

Ad huius sanationem mali Socialistae quidem, sollicitata egentium in locupletes invidia, evertere privatas bonorum possessiones contendunt oportere, earumque loco communia universis singulorum bona facere, procurantibus viris qui aut municipio praesint, aut totam rempublicam gerant.

Eiusmodi translatione bonorum a privatis ad commune, mederi se posse praesenti malo arbitrantur, res et commoda inter cives aequabiliter partiendo. Sed est adeo eorum ratio ad contentionem dirimendam ineptaut ipsum opificum genus afficiat incommodo: Sane, quod facile est pervidere, ipsius operae, quam suscipiunt qui in arte aliqua quaestuosa versantur, haec per se caussa est, atque hic finis quo proxime spectat artifex, rem sibi quaerere privatoque jure possidere uti suam ac propriam.

Is enim si vires, si industriam suam alteri commodat, hanc ob caussam commodat ut res adipiscatur ad victum cultumque necessarias: Ergo si tenuitate sumptuum quicquam ipse comparsit, fructumque parcimoniae suae, quo tutior esse custodia possit, in praedio collocavit, profecto praedium istiusmodi rwrum est aliud, quam merces ipsa aliam induta spedem: Sed in hoc plane, ut facile intelligitur, rerum dominium vel moventium vel solidarum consistit.

In eo igitur quod bona privatorum transferre Socialistae ad commune nituntur, omnium mercenariorum faciunt conditionem deteriorem, quippe quos, collocandae mercedis libertate sublata, hoc ipso augendae rei familiaris utilitatumque sibi comparandarum spe et facultate despoliant.

Verum, quod maius est, remedium proponunt cum iustitia aperte pugnansquia possidere res privatim ut suas, ius reru, homini a nalura datum.

Rerum Novarum (May 15, ) | LEO XIII

Non enim se ipsae regunt belluae, sed reguntur gubernanturque duplici naturae instinctu: Altero instinctu ad se vitamque tuendam, altero ad conservationem generis ducuntur sui. Utrumque vero commode assequuntur earum rerum usu quae adsunt, quaeque praesentes sunt: Inest in eo tota simul ac perfecta vis naturae animantis, ideoque tributum ex hac parte homini est, certe non minus quam generi animantium omni, ut rerum corporearum fruatur bonis.

Sed natura animans quantumvis cumulate possessa, tantum abest ut naturam circumscribat humanam, ut multo sit humana natura inferior, et ad parendum huic obediendumque nata. Novaruj eminet atque excellit in nobis, quod homini tribuit ut homo sit, et a belluis differat genere toto, mens seu ratio novarrum.

Et ob hanc noavrum quod solum hoc animal est rationis particeps, bona homini tribuere necesse est non utenda solum, quod est omnium animantium commune, sed stabili perpetuoque jure possidenda, neque ea dumtaxat quae encclixa consumuntur, sed etiam quae, nobis utentibus, permanent. Quod magis etiam apparet, si hominum in se natura altius spectetur.

Homo enim cum innumerabilia ratione comprehendat, rebusque praesentibus adiungat, atque annectat futuras, cumque actionum suarum sit ipse dominus, propterea sub lege aeterna, sub potestate omnia providentissime gubernantis Dei, se ipse gubernat providentia consilii sui: Ex quo consequitur, ut in homine esse non modo terrenorum fructuum, sed ipsius terra dominatum oporteat, quia e terrae fetu sibi res suppeditari videt ad futurum tempus necessarias.

Habent cuiusque hominis necessitates encckica perpetuos reditus, ita ut hodie expletae, in crastinum nova imperent. Igitur rem quamdam debet homini natura dedisse stabilem perpetuoque mansuram, unde perennitas subsidii expectari posset. Atqui istiusmodi perennitatem nulla res praestare; nisi cum ubertatibus enxclica terra, potest.

  KONVEKSI PAKSA PDF

Neque est, cur providentia introducatur reipublicae: Deus enim generi hominum donavisse terram in commune dicitur, non quod eius enccljca apud omnes dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique assignavit possidendam, industriae hominum institutisque populorum permissa privatarum possessionum descriptione. Ceterum utcumque inter privatos distributa, inservire communi omnium utilitati terra non cessat, quoniam nemo est mortalium, quin alatur eo, quod agri efferunt.

Rerum Novarum

Qui re carent, supplent opera; ita ut vere affirmari possit, universam comparandi victus cultusque rationem in labore consistere, quem quis vel in fundo insumat suo, vel in arte aliqua operosa, cuius merces tandem non aliunde, quam a multiplici terrae fetu ducitur, cum eoque permutatur. Qua ex re rursus efficitur, privatas possessiones plane esse secundum naturam.

Res enim eas, quae ad conservandam vitam maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna largitate fundit, sed fundere ex se sine hominum cultu et curatione non posset.

Iamvero cum in parandis naturae bonis industriam mentis viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quamdam personae suae impressam reliquit; ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab eo possideri uti suam, nec ullo modo ius ipsius violare cuiquam licere. Horum tam perspicua vis est argumentorum, ut mirabile videatur, dissentire quosdam exoletarum opinionum restitutores: Quod cum negant, fraudatum iri partis suo labore rebus hominem, non vident.

Ager quippe cultoris manu atque arte subactus habitum longe mutat: Quibus autem rebus est melior factus, illae sic solo inhaerent miscenturque penitus, ut maximam partem nullo pacto sint separabiles a solo. Atqui id quemquam potiri illoque perfrui, in quo alius desudavit, utrumne iustitia pariatur? Quo modo effectae res caussam sequuntur a qua effectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos qui operam dederintrectum est pertinere. Merito igitur universitas generis humanidissentientibus paucorum opinionibus nihil admodum mota, studioseque naturam intuens, in ipsius lege naturae fundamentum reperit partitionis bonorum, possessionesque privatas, ut quae cum hominum natura pacatoque et tranquillo convictu maxime congruant, omnium saeculorum usu consecravit.

Non concupisces uxorem proximi tui: Iura vero istiusmodi, quae in hominibus insunt singulis, multo validiora intelliguntur esse si cum officiis hominum in convictu domestico apta et connexa spectentur. Ius coniugii naturale ac primigenum homini adimere, caussamve nuptiarum praecipuam, Dei auctoritate initio constitutam, quoquo modo circumscribere lex hominum nulla potest: Crescite et multiplicammi [Gen.

En igitur familia, seu societas domestica, perparva illa quidem, sed vera societas, eademque omni civitate antiquior; cui propterea sua quaedam iura officiaque esse necesse est, quae minime pendeant a republica.

Quod igitur demonstravimus, ius dominii personis singularibus natura tributum, id transferri bovarum hominem, qua caput est familiae, oportet: Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias tueatur quos ipse procrearit: Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum possessione rerumquas ad liberos hereditate transmittat. Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memoravimus, veri nominis societas est, quae potestate propria, hoc est paterna, regitur.

Quamobrem, servatis utique finibus quos proxima eius caussa praescripserit, in deligendis adhibendisque rebus hovarum ac iustae libertati suae necessariis, familia quidem paria saltem cum societate civili iura obtinet.

Paria novatum diximus, quia cum convictus domesticus et cogitatione sit et re prior, quam civilis coniunctiopriora quoque esse magisque naturalia iura eius officiaque consequitur. Quod si cives, si familiae, convictus humani societatisque participes factae, pro adiumento offensionem, pro tutela diminutionem iuris sui in republica reperirent, fastidienda citius, quam optanda societas esset. Velle igitur ut pervadat civile imperium arbitratu suo usque ad intima domorum, magnus ac perniciosus est error.

Ac pari modo sicubi intra domesticos parietes gravis extiterit perturbatio iurium mutuorum, suum cuique ius potestas publica vindicato; neque enim hoc est ad se rapere iura civium, sed munire atque firmare iusta debitaque tutela.

Hic tamen consistant necesse est, qui praesint rebus publicis: Patria potestas est eiusmodi, ut nec extingui, neque absorberi a republica possit, quia idem et commune habet cum ipsa hominum vita principium. Filii sunt aliquid patriset velut paternae amplificatio quaedam personae: Atque hac ipsa de caussa, quod filii sunt naturaliter aliquid patris, Quod igitur Socialistaeposthabita providentia parentum, introducunt providentiam reipublicae, faciunt contra iustitiam naturalemac domorum compaginem dissolvunt.

Ac praeter iniustitiam, nimis etiam apparet qualis esset omnium ordinum commutatio perturbatioque, quam dura et odiosa servitus civium consecutura. Aditus ad invidentiam mutuam, ad obtrectationes et enclcica patefieret: Ex quibus omnibus perspicitur, illud Socialismi placitum de possessionibus in commune redigendis omnino repudiari oportere, quia iis ipsis, quibus est opitulandum, nocetnaturalibus singulorum iuribus repugnatofficia reipublicae tranquillitatemque communem perturbat.

  CRAIG OWENS PHOTOGRAPHY EN ABYME PDF

Maneat ergo, cum plebi sublevatio quaeritur, hoc in primis haberi fundamenti instar oportere, privatas possessiones inviolate servandas.

Quo posito, remedium, quod exquiritur, unde petendum sit; explicabimus. Confidenter ad argumentum aggredimur ac plane iure Nostro; propterea quod caussa agitur ea, cuius exitus probabilis quidem nullus, nisi advocata religione Ecclesiaque, envclica. Cum vero et religionis custodia, et earum rerum, quae in Ecclesiae potestate sunt, penes Nos potissimum dispensatio sit, neglexisse officium taciturnitate videremur. Profecto aliorum quoque operam et contentionem tanta haec caussa desiderat: Videlicet Ecclesia derum, quae promit ex Evangelio doctrinas, quarum virtute aut plane componi certamen potest, aut certe fieri, detracta asperitate, mollius; eademque est, quae non instruere mentem tantummodo, sed regere vitam et mores singulorum praeceptis suis contendit: Illud itaque statuatur primo loco, rncclica esse conditionem humanam: Agitant id quidem Socialistiae: Sunt enim in hominibus maximae plurimaeque natura dissimilitudines ; non omnium paria ingenia sunt, non sollertia, non encclkca, non vires: Idque plane ad usus cum privatorum tum communitatis accommodate; indiget enim varia ad res regendas facultate diversisque muneribus vita communis; ad quae fungenda munera potissimum impelluntur homines differentia rei cuiusque familiaris.

Maledicta terra in opere tuo: Itaque pati et perpeti humanum est, et ut homines experiantur ac tentent omnia, istiusmodi incommoda invellere ab humano convictu penitus nulla vi, nulla arte poterunt. Si qui id se profiteantur posse, si miserae plebi vitam polliceantur omni dolore molestiaque vacantem, et refertam quiete ac perpetuis voluptatibus, nae rerhm populo imponunt, fraudemque struunt, in mala aliquando erupturam maiora praesentibus. Optimum factu res humanas, ut se habent, ita contueri, simulque opportunum incommodis levamentum, uti diximus, aliunde petere.

Est illud in caussa, de qua dicimus, capitale malum, opinione fingere alterum ordinem sua sponte infensum alteri, enccliac locupletes et proletarios ad digladiandum inter se pertinaci duello natura comparaverit.

Pope Leo XIII – Enciclica Rerum Novarum

Quod adeo a ratione abhorret et a veritate, ut contra verissimum sit quo modo in corpore diversa inter se membra conveniunt, unde illud existit temperamentum habitudinis, quam symmetriam recte dixeris, eodem modo naturam in civitate praecepisse ut geminae illae classes congruant eencclica se concorditersibique convenienter ad aequilibritatem respondeant.

Omnino altera alterius indiget: Concordia gignit pulchritudinem rerum atque ordinem: Nunc vero ad dirimendum certamen, ipsasque eius radices amputandas, mira vis est institutorum christianorum, eaque multiplex. Ac primum tota disciplina religionis, cuius est interpres et custos Ecclesia, magnopere novqrum locupletes et proletarios componere invicem et coniungere, scilicet utroque ordine ad officia mutua revocato, in primisque ad ea quae a iustitia ducuntur.

Quibus ex officiis illa proletarium novarun opificem attingunt; quod libere et cum aequitate pactum operae sit, id integre et fideliter reddere: Ista vero ad divites spectant ac dominos: Illud vere turpe et inhumanum, abuti hominibus pro rebus ad quaestum, nec facere eos pluris, quam quantum nervis polleant viribusque.

Similiter praecipitur, religionis et bonorum animi haberi rationem in proletariis oportere. Quare dominorum partes esse, efficere ut encclia temporis spatio pietati vacet opifex: Item non plus imponere operis, quam vires ferre queant, nec id genus, quod cum aetate sexuque dissideat.

Rerum Novarum Research Papers –

In maximis autem officiis dominorum illud eminet, iusta unicuique praebere. Profecto ut mercedis statuatur ex aequitate modus, caussae sunt considerandae novarym Fraudare vero quemquam mercede debita grande piaculum est, quod iras e caelo ultrices clamore devocat. His obtemperatio legibus nonne posset vim caussasque dissidii vel sola restinguere? Igitur, quod natura ipsa admonente didicimus, idem dogma est christianum, quo ratio et constitutio tota religionis tamquam fundamento principe nititur, cum ex hac vita excesserimus, tum vere nos esse victuros.

Neque enim Deus hominem ad haec fragilia et caduca, sed ad caelestia atque aeterna generavit, terramque nobis ut exulandi locum, non ut sedem habitandi dedit. Divitiis ceterisque rebus, enccclica appellantur bona, affluas, careas, ad aeternam beatitudinem nihil interest: